اميرحسين ظريف

دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات
عضو فعال شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس از سال 2020

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه: شبکه هاي سلولي، مخابرات راديويي، GSM، LTE، 5G NR و SDR
  • کمیته: جوان حرفه اي
  • زندگی‌نامه: او لیسانس خود دررشته مهندسي برق مخابرات  از دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران، در سال 2019 دريافت کرد و در حال حاضر دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مهدسي برق مخابرات گرايش سيستم دردانشگاه تربيت مدرس است. همچنين، مدیر سایت شاخه دانشجویی IEEE است.
    • ایمیل: ah.zarif97@gmail.com