پژمان جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل
عضو فعال شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس از سال 2019

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه: کنترل پیش‌بینی مدل، کنترل فشرده
  • کمیته: توسعه عضویت
  • زندگی‌نامه:

ایمیل:

Email: Pejmanjafari@modares.ac.ir , Pejmanjafari7272@gmail.com

Pejman Jafari