افتخارات

رتبه دوم بخش محتوای دیجیتال در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت-2

کسب مقام دوم در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت در زمینه تولید محتوای دیجیتال

رتبه دوم بخش محتوای دیجیتال در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت-1

کسب مقام دوم در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت در زمینه تولید محتوای دیجیتال

کسب رتبه یک جشنواره داخلی حرکت در زمینه محتوای دیجیتال در سال 1398

کسب رتبه یک جشنواره داخلی حرکت در زمینه تولید محتوای دیجیتال در سال 1398

تقدیر از اعضای انجمن در کمیته‌های بخش ایران توسط هیئت رئیسه در سال 2019

تقدیر از اعضای فعال انجمن در کمیته های بخش ایران توسط هیئت رئیسه بخش ایران در سال 2019

برترین شاخه دانشجویی بخش ایران IEEE در سال 2015

برترین شاخه دانشجویی بخش ایران IEEE در سال 2015

کسب رتبه «انجمن قابل تقدیر» در حوزه برنامه‌های آموزشی نهمین جشنواره ملی حرکت

کسب رتبه «انجمن قابل تقدیر» در حوزه برنامه‌های آموزشی نهمین جشنواره ملی حرکت

کسب رتبه در حوزه برنامه‌های آموزشی سومین جشنواره حرکت دانشگاه تربیت مدرس

کسب رتبه «انجمن برگزیده» در حوزه برنامه‌های آموزشی سومین جشنواره حرکت دانشگاه تربیت مدرس

taghdirname park pardis

تقدیرنامه پارک علم و فناوری پردیس