سمینار و وبینار در سال 1399

بین المللی

1 مهر سال 1399

13 شهريور سال 1399

10 شهريور سال 1399

4 شهريور سال 1399

2 شهريور سال 1399

سمینار و وبینار در سال 1399

داخلی

آشنایی با انواع تقویت‌کننده‌های حالت جامد

28 آبان سال 1399

Transfer of master experiences

30 آبان سال 1399

RFID و کاربرد فرکتال‌ها در آن

14 مهر سال 1399

Millimetre Wave Large Intelligent Surface for 6G Application

17 دي سال 1398

کاربرد حسگرهای فیبر نوری و بیوفوتونیک

جاذب‌های مدار آنالوگ

کاربرد شتاب‌دهنده‌های ذرات در دنیای امروز

آشنایی با یادگیری ماشین