شورای مرکزی انجمن در سال 2019

Bashir Felegari

بشیر فعله‌گری

Mohammad Amin Ghasemi

محمدامین قاسمی

Omid Asvadi Kermani

امید اسودی کرمانی

Pejman Jafari

پژمان جعفری

Sakineh Pashaee

سکینه پاشایی

Armineh.Rahmanian.kooshkaki

آرمینه رحمانیان

Zahra Farahzadi

زهرا فرحزادی