آرمینه رحمانیان کوشککی

دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل
عضو شورای مرکزی انجمن برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 2020

  • دانشگاه: تربیت مدرس
  • تحقیقات مورد علاقه:
  • کمیته:
  • زندگی‌نامه:

ایمیل:

Armineh.Rahmanian@modares.ac.ir

Armineh.Rahmanian.kooshkaki