برقکام

Barghcom

نشریه علمی تخصصی برقکام

شماره مجوز: 5822/د193

نام نشریه: برقکام

دانشگاه: تربیت مدرس_ قطب تحصیلات تکمیلی

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیر مسئول و سردبیر: بشیر فعله‌گری

سال تاسیس: 2020

ترتیب انتشار: سالانه

زمینه انتشار: علمی

زبان: فارسی_انگلیسی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم